GARANTIJA

Lai iegādātā prece Jums sagādātu tikai prieku un nevis vilšanos, lūdzam rūpīgi izlasīt šos garantijas nosacījumus:

1. Visām NeoShop.lv pirktajām precēm tiek dota ražotāja / izplatītāja garantija, kuras ilgums ir no 2 gadiem. Garantijas nosacījumi katrai precei ir noteikti individuāli, tomēr garantijas laiks nav mazāks par 2 gadiem. Pirms preces lietošanas lūdzam rūpīgi izlasīt preces lietošanas instrukciju un garantijas nosacījumus.

2. Garantija ir spēkā, ja precei tiek uzrādīts pareizi aizpildīts garantijas talons un pirkuma apliecinošs dokuments (čeks, pavadzīme, PNS orderis, kvīts). Atsevišķi ražotāji preču komplektāciju nenodrošina ar garantijas talonu, tāpēc kā garantijas dokuments tiek uzskatīts pirkuma apliecinošs dokuments.

3. Garantijas talons ir spēkā tikai tad, ja tajā pareizi un skaidri norādīts: modeļa nosaukums, sērijas numurs, pārdošanas datums, skaidri saskatāms pārdevēja zīmoga nospiedums, pārdevēja un pircēja paraksts. Aizliegts izdarīt jebkādas izmaiņas, dzēst vai pārrakstīt garantijas talonā norādītos datus - šādā gadījumā talons tiks atzīts pār spēkā neesošu.

4. Garantijas serviss tiek nodrošināts autorizētos servisa centros. Servisa centru atrašanās vietas ir minētas garantijas talonā. Taču, ja Jums rodas kādi jautājumi vai neskaidrības par preces garantiju, droši sazinieties ar mums, un mēs ar prieku Jums palīdzēsim!

5. Servisa centri NEATBILD par to datu drošību, kas saglabāti remontā nodotajā precē. Lūdzam pirms preces nodošanas servisā, nokopēt un saglabāt datora, telefona vai citas ierīces atmiņu!!!

6. Garantijas nosacījumi nav spēkā, ja:

 • Pircējs nevar uzrādīt pareizi aizpildītu garantijas talonu;
 • Prece ir patvaļīgi remontēta;
 • Precei radušies bojājumi, kurus izraisījusi ūdens, vielu, šķidrumu, svešķermeņu vai kukaiņu nokļūšana preces iekšienē (neattiecas uz precēm, kurām norādīts par tās ūdens izturību - pulksteņi, zemūdens kameras, fotoaparāti u.c.);
 • Precei ir radies bojājums ražotāja noteiktajiem standartiem neatbilstoša barojošā sprieguma, telekomunikāciju vai kabeļu tīklu gadījumā;
 • Prece ir lietota ar nestandarta piederumiem vai rezerves daļām;
 • Precei ir radušies bojājumi strauju temperatūras svārstību, citu sadzīves un ārējo faktoru dēļ (putekļi, netīrumi, mitrums u.c.);
 • Precēm nav veikta regulārā apkope, par kuru ir norādīts preces lietošanas instrukcijā (Piemēram – šujmašīnām);
 • Preces bojājums radies dabas stihijas dēļ (plūdi, vētra, zibens spēriens, ugunsgrēks, zemestrīce);
 • Prece, kas paredzēta personiskām (sadzīves, ģimenes) vajadzībām, izmantota peļņas gūšanai, ražošanas vajadzībām vai citiem neatbilstošiem mērķiem;
 • Netiek ievēroti lietošanas instrukcijā minētie preces uzstādīšanas un lietošanas noteikumi;

Preces sērijas numurs ir izmainīts, izdzēsts vai to nav iespējams noteikt. 

7. Garantijas nosacījumi nav attiecināmi uz preces dilstošām detaļām, dabīgo nolietojumu, papildus piederumiem, aksesuāriem un barošanas elementiem, kas ietilpst preces komplektācijā (piemēram: drošinātāji, austiņas, mikrofoni, akumulatori, lādētāji, antenas, tālvadības pultis, saslēgšanas vadi, putekļu maisi, spuldzes, piedziņas siksnas u.c.).

8. Preces, kuru svars nepārsniedz 10 kg, nogādāšanu no servisa līdz Jūsu norādītajai adresei var veikt arī Neoshop.lv kurjerdienests. Maksa par šo pakalpojumu ir 14 EUR.

9. Ja Jūsu Neoshop.lv iegādātā prece ir sabojājusies, Jums ir šādas iespējas:

 • doties uz garantijas talonā norādīto servisa centru, līdzi ņemot pirkumu apliecinošu dokumentu un garantijas talonu;
 • ja ražotājam nav savs autorezētais servisa centrs, doties uz mūsu biroju, Rīgā, Daugavgrīvas ielā 45, darbadienās no plkst. 9:00 līdz 19:00, līdzi ņemot pirkumu apliecinošu dokumentu un garantijas talonu.

   

Sūdzību izskatīšanas kārtība (Patērētāju tiesību aizsardzības likums):

26.1 pants. Strīda risināšana ar pārdevēju vai pakalpojuma sniedzēju

(1) Jebkurš strīds, kas rodas starp patērētāju un pārdevēju vai pakalpojuma sniedzēju, risināms pārrunu ceļā, strīda pusēm cenšoties panākt vienošanos.

(2) Ja strīdu starp patērētāju un pārdevēju vai pakalpojuma sniedzēju nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, patērētājs iesniedz pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam rakstveida iesniegumu, kurā norāda:

1) savu vārdu, uzvārdu, dzīvesvietas adresi un kontaktinformāciju;

2) iesnieguma iesniegšanas datumu;

3) strīda būtību, savu prasījumu un tā pamatojumu.

(3) Elektroniski iesniegtam iesniegumam nav nepieciešams paraksts. 

(4) Iesniegumam pievieno darījumu apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī citus iesniegumu pamatojošus dokumentus (ja iespējams).

(5) Pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs 15 darbdienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas sniedz patērētājam rakstveida atbildi uz iesniegumu un informē par iespējamo prasījuma izpildes veidu vai strīda risinājumu, ja minētajā laikposmā nav panākta vienošanās par patērētāja prasījuma izpildi vai alternatīvu prasījuma izpildes veidu.

(6) Ja objektīvu iemeslu dēļ šā panta piektajā daļā minētajā termiņā nav iespējams sniegt atbildi uz patērētāja iesniegumu, pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs nekavējoties rakstveidā informē par to patērētāju, norādot saprātīgu termiņu, kurā atbilde tiks sniegta, kā arī pamato šāda pagarinājuma nepieciešamību.

(7) Ja pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs uzskata, ka patērētāja prasījums nav pamatots, vai ir gatavs piedāvāt patērētājam citu strīda risinājumu, tas rakstveidā par to informē patērētāju šā panta piektajā daļā minētajā termiņā. Pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam ir pienākums pamatot patērētāja prasījuma atteikumu.

(8) Ja patērētāju apmierina pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja piedāvātais risinājums, strīds uzskatāms par atrisinātu.

(9) Ja pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs nesniedz atbildi uz patērētāja iesniegumu šā panta piektajā vai sestajā daļā noteiktajā termiņā, uzskatāms, ka pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs atsakās izpildīt patērētāja prasījumu.

(10) Ja pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs atsakās izpildīt patērētāja prasījumu vai patērētāju neapmierina pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja piedāvātais risinājums, patērētājs ir tiesīgs vērsties:

1) Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, lai saņemtu palīdzību strīda risināšanā;

2) pie patērētāju ārpustiesas strīdu risinātāja, ja attiecīgajā jomā tāds ir izveidots;

3) Patērētāju strīdu risināšanas komisijā, ja Patērētāju tiesību aizsardzības centrā patērētājam sniegtā palīdzība strīda risināšanā nav nodrošinājusi rezultātu un attiecīgajā jomā ir iespējams sasaukt Patērētāju strīdu risināšanas komisiju strīda izskatīšanai;

4) tiesā.

Patērētāja tiesības, ja viņam pārdota vai nodota lietošanā līguma noteikumiem neatbilstoša prece

(1) Patērētājs, kuram pārdota vai nodota lietošanā līguma noteikumiem neatbilstoša prece, ir tiesīgs pieprasīt, lai pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs veic vienu no šādām darbībām:

1) novērš preces neatbilstību līguma noteikumiem;

2) apmaina preci pret tādu, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem;

3) attiecīgi samazina preces cenu;

4) atceļ līgumu un atmaksā patērētājam par preci samaksāto naudas summu.

(2) Vispirms patērētājs ir tiesīgs prasīt, lai pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs bez atlīdzības novērš preces neatbilstību līguma noteikumiem vai bez atlīdzības apmaina preci pret tādu, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem, izņemot gadījumu, kad tas nav iespējams vai ir nesamērīgi.

(3) Preces neatbilstības novēršana vai apmaiņa uzskatāma par nesamērīgu, ja tā rada pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam izmaksas, kas nav samērīgas ar citu šā panta pirmajā daļā minēto alternatīvo līdzekli, ņemot vērā:

1) preces vērtību bez neatbilstības;

2) neatbilstības nozīmību;

3) to, vai alternatīvā līdzekļa izmantošana nerada patērētājam būtiskas neērtības.

(4) Prece apmaināma vai tās neatbilstība līguma noteikumiem novēršama bez atlīdzības (tajā skaitā bez preces nosūtīšanas, darba, materiālu un citu izmaksu atlīdzināšanas) un saprātīgā termiņā, neradot neērtības patērētājam un ņemot vērā preces raksturu, kā arī paredzamo tās lietošanas nolūku.

(5) Patērētājs ir tiesīgs pieprasīt, lai pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs attiecīgi samazina preces cenu vai atceļ līgumu un atmaksā par preci samaksāto naudas summu, ja pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs saprātīgā termiņā nav novērsis preces neatbilstību līguma noteikumiem vai nav apmainījis preci pret līguma noteikumiem atbilstošu vai ja minētās darbības veiktas, radot būtiskas neērtības patērētājam. Samazinot cenu vai atceļot līgumu un atmaksājot patērētājam par preci samaksāto naudas summu, var tikt ņemts vērā preces nolietojums vai labums, ko patērētājs guvis, lietojot preci, un par ko līgumslēdzējas puses ir vienojušās.

(6) Ja preces neatbilstība līguma noteikumiem ir maznozīmīga un nevar būtiski ietekmēt patērētāja iespējas preci izmantot, patērētājs nevar prasīt, lai pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs atceļ līgumu un atmaksā par preci samaksāto naudas summu. Preces neatbilstība līguma noteikumiem uzskatāma par maznozīmīgu, ja tā būtiski nepazemina preces pamatfunkciju izpildes kvalitāti vai lietošanas īpašības un to var novērst, neradot vizuāli konstatējamas izmaiņas preces ārējā izskatā.

(7) Ja preces nepareiza vai nekvalitatīva uzstādīšana ir kļuvusi par iemeslu preces neatbilstībai līguma noteikumiem, bet preci uzstādījis pārdevējs vai trešā persona saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar pārdevēju, kā arī tad, ja preci uzstādījis patērētājs saskaņā ar nepareizu (neprecīzu) vai valsts valodā netulkotu lietošanas pamācību, prece uzskatāma par neatbilstošu līguma noteikumiem un patērētājs ir tiesīgs pieprasīt no pārdevēja šajā pantā paredzēto prasību izpildi.

(8) Šā panta pirmajā daļā minēto tiesību izmantošana neizslēdz patērētāja tiesības pieprasīt zaudējuma atlīdzību vai līgumsoda samaksu.

(9) Līguma noteikumiem neatbilstošas lielgabarīta preces un par 10 kilogramiem smagākas preces trūkumu novēršanai, apmaiņai vai līguma atcelšanai nogādā pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs uz sava rēķina. Ja pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs atsakās nogādāt preci, patērētājs ir tiesīgs nogādāt preci pats vai ar trešās personas palīdzību, bet uz pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja rēķina.

(10) Ja preci nogādā patērētājs, pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam triju darbdienu laikā pēc izdevumus apliecinoša dokumenta saņemšanas jāatlīdzina izdevumi, kas patērētājam radušies sakarā ar preces nogādāšanu.

Informācija par ārpustiesas strīdu risināšanas iespējām un ārpustiesas strīdu risinātājiem:
http://www.ptac.gov.lv/lv/content/arpustiesas-pateretaju-stridu-risinataju-datubaze
http://www.ptac.gov.lv/sites/default/files/sstrida_risinasanas_process-page-001_0.jpg

 Tuvāku informāciju par patērētāju tiesībām un kārtību, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu Jūs variet iegūt šeit, vai arī spiežot sekojošu saiti: http://www.ptac.gov.lv/

 

Jūsu Neoshop.lv!

Lejupielādēt PDF formātā

shop@neo.lv +371 28330222
Grozs ir tukšs
Neesat reģistrējies?
 • Mans profils
 • Mani pasūtījumi
Preču katalogs